top of page

Womens Space

Ang Ating Pananaw

Na ang bawat babae na nagpapakilala  bilang isang adik sa mundo  ay may pagkakataong maranasan ang mensahe ng Narcotics Anonymous (NA) sa kanyang sariling wika at kultura at makahanap ng pagkakataon para sa isang bagong paraan ng pamumuhay.

Bilang bahagi ng NA Communities sa buong mundo, NA World Services at ng Asia Pacific Forum (APF)  magtulungan sa diwa ng pagkakaisa at pagtutulungan upang dalhin ang aming mensahe ng pagbawi sa kababaihan sa buong mundo.

Ang layunin ng Women's Fellowship Development (FD) Workgroup ay;

Upang hikayatin at suportahan ang mga pagsisikap ng FD sa loob ng Asia Pacific Zone, at itaas ang kamalayan ng at para sa mga kababaihan sa paggaling; kabilang sa  kababaihan, NA at lahat ng komunidad sa loob ng Asia Pacific Zone.

Itong contact form  ay ibinibigay ng APF at  direkta, at sa kasalukuyang coordinator lamang ng APF Women's FD Workgroup.

Mangyaring makipag-ugnayan, gusto naming makarinig mula sa iyo

Salamat! Naipadala ang mensahe.

bottom of page